Abiesweb

La Conselleria d’Educació i Universitats posa a disposició dels centres educatius públics no universitaris de les Illes Balears el programa AbiesWeb creat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional des de l’INTEF, de manera centralitzada

AbiesWeb és l’aplicació per a la gestió de fons documentals de les biblioteques escolars de les diferents comunitats de l’estat i s’ha constituït com una eina per a professorat i alumnat amb un entorn intuïtiu, d’utilitat i de senzill maneig per a l’organització de catàlegs, préstecs, impressió de teixells, etc. i consulta dels fons i documents.

AbiesWeb és la darrera versió del programa de gestió de biblioteques escolars Abies 2. A diferència de l’anterior, no necessita d’instal·lació en cap ordinador de la biblioteca ni de manteniment per part de personal del centre educatiu. Tan sols és necessari comptar amb un ordinador amb accés a internet, ja que totes les tasques es realitzen en els servidors en els quals està instal·lada l’aplicació, de la qual s’ocupa el Servei de Tecnologies de l’Educació.

Aquesta versió web s’adapta més als hàbits de consulta actuals, ja que és possible accedir als registres bibliogràfics, d’usuaris i de préstecs, des de qualsevol lloc, sempre que es disposi de connexió a Internet, sense necessitat d’estar presencialment a la biblioteca del centre.

Des de l’INTEF s’està treballant en una nova versió, ABIES+ que es provarà en el curs 2023-2024 i en el 2024-2025 substituirà a l’ABIESWEB a tot Espanya.

Si el centre ja disposa d’un catàleg bibliogràfic fet amb el programa Abies 2 o amb el programa AbiesWeb (local), es pot realitzar una importació de les dades al  programa AbiesWeb.

Trobareu la informació per a fer la sol·licitud a Coordinació TIC

Per als centres educatius públics no universitaris, AbiesWeb es troba a http://abiesweb.caib.es

Per sol·licitar el programa, comunicar incidències o fer consultes tècniques emplenau el formulari corresponent a Coordinació TIC.

 

MANUALS

Responsables del programa a les Illes Balears

COORDINADORA:

Lluïsa Viver Garrido

mllviver@dgpice.caib.es

Tel. 971177781 Ext. 62305

Servei d’Innovació Educativa

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Conselleria d’Educació i Universitats

MANTENIMENT:

Miquel Llobera

miquelllobera@ibeducacio.eu

Telèfon 971177800 Ext. 62022

Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació

Conselleria d’Educació i Universitats

Govern de les Illes Balears