Abiesweb

La Conselleria d’Educació i Formació Professional posa a disposició dels centres educatius públics no universitaris de les Illes Balears el programa AbiesWeb.

AbiesWeb és l’aplicació per a la gestió de fons documentals de les biblioteques escolars de les diferents comunitats autònomes de l’estat espanyol.

S’ha constituït com a  eina per a docents i alumnes amb un entorn intuïtiu, d’utilitat i de senzill maneig per a l’organització de catàlegs, préstecs, impressió de teixells, etc. i consulta dels fons i documents.

AbiesWeb és la nova versió del veterà programa de gestió de biblioteques escolars Abies 2. A diferència de l’anterior, no necessita d’instal·lació en cap ordinador de la biblioteca ni de manteniment per part de personal del centre educatiu. Tan sols és necessari comptar amb un ordinador amb accés a internet, ja que totes les tasques es realitzen en els servidors en els quals està instal·lada l’aplicació, de la qual s’ocupa el Servei de Tecnologies de l’Educació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa .

Aquesta versió web s’adapta més als hàbits de consulta actuals, ja que és possible accedir als registres bibliogràfics, d’usuaris i de préstecs, des de qualsevol lloc, sempre que es disposi de connexió a Internet, sense necessitat d’estar presencialment a la biblioteca del centre.

Si el centre ja disposa d’un catàleg bibliogràfic fet amb el programa Abies 2 o amb el programa AbiesWeb (local), es pot realitzar una importació de les dades al  programa AbiesWeb.

Trobareu la informació per a fer la sol·licitud a Coordinació TIC

Per als centres educatius públics no universitaris, AbiesWeb es troba a http://abiesweb.caib.es

Coordinadora:

Lluïsa Viver Garrido
mllviver@dgpice.caib.es

Telèfon: 971177781. Ext 62305

Servei d’Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Conselleria d’Educació i Formació Professional
Govern de les Illes Balears

Manteniment:

Marcos Fraile Gómez

marcosfraile@educaib.eu

Telèfon 971177800 Ext. 62023

Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d’Educació i Formació Professional
Govern de les Illes Balears

Per sol·licitar el programa, comunicar incidències o fer consultes tècniques emplenau el formulari corresponent a Coordinació TIC.

Per a més informació entrau a la web http://abies.pntic.mec.es/web/ amb el vostre usuari i clau.

Manual usuari 4.0

Manual administrador 1.2

QUÈ ÉS ABIESWEB?

Principals característiques d’AbiesWeb

AbiesWeb permet accedir al catàleg de fons de centre i gestionar-lo mitjançant la realització d’altes, préstecs, modificacions i esborrat d’exemplars.

Amb AbiesWeb podreu consultar catàlegs remots per importar els registres bibliogràfics, com la Biblioteca Nacional, REBECA, British National Bibliography, REBIUN, CSIC, Miguel Cervantes, Navarra i altres.

1. A AbiesWeb els lectors poden ser donats d’alta i gestionats segons les necessitats de centre.

2. AbiesWeb possibilita la creació de butlletins i notícies.

3. Es poden configurar les polítiques de préstecs i obtenir llistats de tots els préstecs.

4. El bibliotecari/a podrà compondre notícies amb novetats, informació de la biblioteca, o informació relacionada, que apareixerà a la pàgina del lector si aquest està subscrit als butlletins de notícies.

5. La pàgina de benvinguda es pot personalitzar amb missatges informatius d’interès i recomanacions bibliogràfiques.

6. A més a més AbiesWeb ofereix una àmplia col·lecció d’estadístiques senzilles i útils per al control del funcionament de la biblioteca.

7. AbiesWeb és una aplicació multilingüe, disponible actualment en castellà, basc i català.

8. És independent de sistema operatiu en què s’utilitzi.

9. És un programa accessible via web amb qualsevol navegador.

COM PROMOCIONEN ALUMNES D’UN CURS A UN ALTRE?

En editar un curs podem definir un o diversos cursos anteriors i un o diversos cursos següents. En els cursos que tenen alumnes apareix una icona . En prémer aquesta icona apareix la llista de lectors i lectores associats a aquest curs. Per a cada un dels lectors/es es mostra un desplegable amb el curs a què suposadament es promocionarà (el primer dels cursos següents definits per a aquest curs). Per a cada alumne/a se seleccionen amb “Promocionar” aquells que es vol que promocionin i després es prem el botó «D’acord». Si d’un curs es vol promocionar a un alumne/7a a un altre curs diferent a tots els seus companys/es, en el desplegable “Curs” es canvia el curs a què promocionar. Si no es vol que promocioni un alumne/a, amb no marcar “Promocionar” és suficient.

QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE DESCRIPTORS DE CENTRE I ALTRES DESCRIPTORS?

Descriptors de centre, són els que s’han incorporat de les dades que es tenien d’Abies 2 i que s’estan utilitzant per classificar algun fons. Els que no s’han utilitzat en algun fons s’esborren en transvasar les dades.

Altres Descriptors, són un conjunt de descriptors consensuats per totes les comunitats, resultat d’un grup de treball i que intenten recopilar tots els descriptors necessaris en els diferents centres escolars.

QUINES CDUS TÉ ABIESWEB?

AbiesWeb es lliura sense cap CDU preinstal·lada. En importar en cada centre les dades d’Abies 2 s’incorporaran les CDUs que s’estiguessin utilitzant en Abies 2 a AbiesWeb.

És recomanable mirar a http://llegirib.ieduca.caib.es/com-j2xml/biblioteques-escolars/tasques-bibliotecaries i la Margarida CDU per classificar els llibres. Per descomptat, tota la pàgina llegirib http://llegirib.ieduca.caib.es/ és aconsellable i pot ser molt útil.

COM PUC VEURE ELS EXEMPLARS QUE HI HA D’UN FONS?

En el llistat que apareix a Catàleg es mostren els fons. Hi ha una icona que mostra el nombre de exemplars d’aquest fons. S’ha de prémer sobre ella per veure en un llistat els fons que es troben lliures i els prestats.

COM PUC VEURE SI UN EXEMPLAR ESTÀ PRESTAT?

Si utilitzeu codis de barres en els exemplars, la forma més ràpida és des del menú de Préstecs -> Consulta préstecs.

Si no utilitzeu codis de barres, segurament voleu cercar l’exemplar pel títol. Per a això la millor opció és anar a el Catàleg, buscar per títol i ja allà mirar si l’exemplar està prestat o no.

COM PUC AFEGIR LECTORES o LECTORS?

El nostre ABIESWEB està centralitzat i l’actualització de les persones que tenim a Abieweb se fa automàticament. A la pàgina 79 del manual teniu el que s’ha de fer per tenir els lectors (alumnes i professorat) actualitzats. Si no sincronitzau l’abiesweb tindreu sempre els mateixos lectors.

 
En la versió centralitzada de l’AbiesWeb la gestió de lectors la fa el xestib. No hi ha botó nou perquè els lectors són els alumnes/professors assignats al vostre centre. Per que surtin els lectors-alumnes, primer s’ha d’anar al Xestib, al menú “Alumnat-Comptes d’usuari Moodle per a alumnes” i a la pantalla que surt, triar el curs i marcar tots aquells alumnes que no tenguin codi d’usuari, i clicar Sol·licitud comptes. Surt un llistat amb l’usuari i contrasenya creats. Ho heu de guardar ja que aquest és l’usuari i contrasenya de cada lector xestib. Els profes tenen el seu xDNI i la contrasenya de correu educaib.eu (o xestib).
 
Una vegada fet això per a tots els cursos, s’ha de sincronitzar a l’AbiesWeb. Heu d’entrar com a bibliotecari i anar al menú Lectors-Sincronitzar. Al cap de poc ja haurien de sortir com a lectors.
 
Els profes que amb el seu usuari xDNI i contrasenya xestib estiguin assignats a un altre centre i no surtin al vostre, el secretari del centre els ha de donar d’alta al programa SEU, no basta estar al xestib. Una vegada donat d’alta al SEU, heu de sincronitzar a l’abiesweb una altra vegada i llavors ja vos hauria de permetre entrar. Si així i tot no pot entrar, heu de crear una consulta al servei TIC de la conselleria (http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/com-j2xml-menu-websites/consultes-i-peticions-de-suport-tic/154-consultes-i-propostes-al-servei-de-tecnologies-de-la-informacio-a-leducacio) exposant el cas i comentant que no vos deixa entrar a l’abiesweb.