Estadística nacional de Biblioteques Escolars

El Ministeri d’Educació elabora cada quatre anys l’Estadística Nacional de Biblioteques Escolars des del curs 2010-2011. L’objectiu fonamental és conèixer adequadament la situació i evolució de les biblioteques dels centres educatius de tot l’estat i valorar l’impacte de les mesures que s’adopten tant a nivell de Comunitats Autònomes com amb la col·laboració del Ministeri d’Educació per a la millora de les biblioteques escolars.

En aquesta estadística es proporciona informació sobre les biblioteques escolars en relació a les principals característiques relacionades amb el seu equipament i instal·lacions, la seva activitat i els seus recursos materials, econòmics i humans.

S’adreça a tots els centres docents de titularitat pública o privada que imparteixen algun dels ensenyaments següents: educació primària, educació especial, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de FP de grau mitjà i/o de grau superior, programes de qualificació professional inicial, ensenyaments de sistemes educatius estrangers impartits en centres autoritzats per les Administracions Educatives i, des del curs 2023-2024, les Escoles Oficials d’Idiomes. Per tant, l’àmbit d’aplicació de l’Estadística de Biblioteques Escolars a la nostra comunitat autònoma és:

  • Centres d’educació infantil i primària
  • Instituts d’educació secundària
  • Centres d’educació primària
  • Centres d’educació especial

  • Centres integrats de formació professional

  • Centres concertats

  • Centres estrangers

  • Centres privats
  • Escoles Oficials d’Idiomes
Podeu consultar les estadístiques aquí.