Pla Lector de Centre (PLEC)

El Pla Lector de Centre és un document consensuat pel claustre, després de la diagnosi i reflexió prèvia, on s’estableixen les línies a seguir per treballar els tres eixos de la lectura (saber llegir, llegir per aprendre i el gust per la lectura) a un centre educatiu concret.

Actualment hi ha en marxa un programa de Competència Comunicativa on s’ofereix formació quant a Lectura, Escriptura i Organització i Gestió de la Biblioteca Escolar.

A l’itinerari de Lectura es forma i acompanya als centres participants en l’elaboració del Pla Lector de Centre.

Aquí podreu trobar alguns documents i recursos útils per a la seva elaboració:

Pla Lectura de Centre: Itinerari de la Generalitat de Catalunya que inclou vídeos i eines d’anàlisi per al diagnòstic.

Llibre “La lectura en un centre educatiu” editat per la Generalitat de Catalunya amb els continguts que ha de tenir el PLEC.

Llista pública a Eduteca amb bibliografia.

PROPOSTA D’ESQUEMA PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLEC

Extret del llibre “La lectura en un centre educatiu” editat per la Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament (2013)

1.Introducció/Justificació

(Exposició dels motius pels quals el centre educatiu es planteja fer un PLEC)

  1. Objectius generals del PLEC

(Objectius generals que el centre es planteja en relació al PLEC)

  1. Anàlisi prèvia: diagnosi

(Relació dels resultats de l’anàlisi prèvia que marcarà el punt de partida de cada centre a l’hora d’elaborar el PLEC)

  1. Saber llegir

4.1. Concepte (Què s’entén per saber llegir —inclou l’aprenentatge inicial de la lectura, tant el que es fa en les primeres etapes educatives com el que es fa en processos d’incorporació tardana al nostre sistema educatiu).

4.2. Objectius (Específics que el centre es proposa respecte a aquest apartat)

4.3. Estratègies (Relació d’activitats dissenyades per assolir els objectius proposats) 4.4. Avaluació (Concreció dels criteris d’avaluació que s’aplicaran)

  1. Llegir per aprendre

5.1. Concepte (Què s’entén per llegir a les àrees —la lectura d’estudi— i per competència informacional)

5.2. Objectius (Específics que el centre es proposa respecte a aquest apartat)

5.3. Estratègies (Relació d’activitats dissenyades per assolir els objectius proposats) 5.4. Avaluació (Concreció dels criteris d’avaluació que s’aplicaran)

  1. El gust per llegir

6.1. Concepte (Què s’entén per gust per llegir)

6.2. Objectius (Específics que el centre es proposa respecte a aquest apartat)

6.3. Estratègies (Relació d’activitats dissenyades per assolir els objectius proposats) 6.4. Avaluació (Concreció dels criteris d’avaluació que s’aplicaran)

  1. Recursos: BE, B d’aula, TIC, BP, implicació familiar, etc.

(Relació dels recursos de què disposa el centre. Responsabilitats i grau d’implicació)

  1. Formació del professorat

(A partir de les mancances de formació detectades en l’anàlisi prèvia, concreció del tipus de formació necessària per al professorat. Quina formació? En quins eixos? Qui s’ha de formar?)

  1. Difusió del pla de lectura de centre

(Concreció de com es farà la difusió del PLEC a tota la comunitat educativa i a l’entorn)

  1. Avaluació, revisió i propostes de millora

(Concreció dels criteris d’avaluació del PLEC. Resultats de l’avaluació, revisió i propostes de millora de cara a un nou curs)