Documents de referència

MARC LEGAL

MODEL DE BIBLIOTECA ESCOLAR

El Ministeri d’Educació ha publicat el document “Marco de Referencia para las bibliotecas escolares“, que ofereix orientacions sobre el paper de la biblioteca escolar en el sistema educatiu del segle XXI, dirigides a tots els membres de la comunitat escolar, especialment als responsables de les polítiques educatives ia tots els tècnics i assessors docents han de posar en marxa, assessorar o avaluar les biblioteques de centre.